Hľadať produkt
Podrobné vyhľadávanie...

Kategórie Výrobcovia
TOPlist
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, číslo telefónu a mailovú adresu a v prípade požiadavky na doručenie objednaného tovaru adresu doručenia vrátane PSČ.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu a v prípade požiadavky doručenia objednaného tovaru na inú adresu, ako je sídlo firmy, uvedie adresu doručenia vrátane PSČ.

3. Predávajúci použije osobné údaje pre riadne plnenie zmluvy s kupujúcim, resp. dotknutou osobou (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“), bez ich poskytnutia ju nemôže s kupujúcim ani uzavrieť. Spracovanie osobných údajov sa deje za účelom vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie kupujúceho, potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru, registrácie na internetovom obchode www.pentask.sk, realizovania marketingových aktivít, informovania o novinkách a akciových ponukách. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

4. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov objednaním si tovaru prostredníctvom internetového obchodu  www.pentask.sk alebo registráciou na internetovej stránke www.pentask.sk  alebo iným vhodným spôsobom.

5. Kupujúci zaslaním objednávky vyjadruje súhlas so spracovaním a uschovávaním svojich osobných údajov v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) pre spracovanie v informačnom systéme predávajúceho a na účely uvedené v bode 3. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a uschovávaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy.

6. Predávajúci zodpovedá za to, aby osobné údaje neboli sprístupnené žiadnej tretej osobe s výnimkou splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a externí sprostredkovatelia , ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. d) ZnOOÚ spracuje len také informácie, ktoré svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

9.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

10. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.

12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
* poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje
* tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté
* okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
* formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
* tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

13. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
c) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
d) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
e) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
f) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

14. Kupujúci má možnosť podaním bezplatnej písomnej žiadosti namietať u predávajúceho voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

16. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

17. V prípade, že kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti jednoznačne vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona. Źiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

18. V prípade podozrenia kupujúceho, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. V prípade smrti kupujúceho jeho práva môže podľa zákona uplatniť blízka osoba.

19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 11., 12., 13. b) až f), a 14. vybaví predávajúci bezplatne.

20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 13. a) vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 19. a 20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

22. Obmedzenie práv kupujúceho ak obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb, predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1.3 týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Penta CZ s.r.o.
Sídlo: Povážská 266, 386 01 Strakonice
IČO: 25193546
zapísaná v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8816

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Sídlo: Diaľničná cesta 20, 903 01 Senec
IČO: 31341381
zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 4263/B.

DHL Express (Slovakia), s.r.o.
Sídlo: Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava
IČO: 31342876
zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka číslo:  4400/B

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo:  Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
Zapísany? v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

PPL CZ s.r.o.
Sídlo: Říčany- Jažlovice, K Borovému 99/, PSČ 25101
IČO: 25194798
Zapísaný v obchodnom registríku vedeným Krajským súdom v Hradci Králové, Oddiel C, vložka 7327

IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.
Sídlo: Pobřežní 18/16, Karlín, 186 00 Praha
IČO: 25722174
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64309

SRSoft spol. s r.o.
Sídlo: Strakonice, Bezděkovská 30, PSČ 386 01
IČO: 15818055
Spisová značka: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 96

CyberSoft, s.r.o.
Sídlo: Ostrava- Moravská Ostrava, Soukenická 996/11, PSČ 702 00
IČO: 25856294
Spisová značka: Krajský soud v Ostravě, C 22465

Spinao s.r.o.
Sídlo: Dožice 108, 335 01 Nepomuk
IČO: 01451898
Spisová značka: C 28450 vedená u Krajského soudu v Plzni

EuroSMS s.r.o.
Sídlo: Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO: 46166939
Zapísaný v OR SR Bratislava 1, oddiel Sro, vložka.: 73978/B.