Hľadať produkt
Podrobné vyhľadávanie...

Kategórie Výrobcovia
TOPlist

1. Penta „Bonus klub“


     Projekt Penta „ Bonus klub“ je pripravený pre posilnenie dlhodobej spolupráce medzi spoločnosťou PENTA SK s.r.o. a našimi odberateľmi. Penta „ Bonus klub“ prináša našim odberateľom možnosť podielať sa na vernostných a motivačných akciách pripravených a podporovaných spoločnosťou PENTA SK alebo jej dodavateľmi. Princípom Penta „ Bonus klubu“ je pre odberateľa získavanie bodov za nákup podporovaných produktov v rámci jednotlivých akcií. Každá promo akcia má svoje podmienky, pri plnení ktorých, získava odberateľ príslušný počet bodov. Získané body má potom odberateľ možnosť „ minúť “ za ponúkané bonusy ( poukážky, darčeky, promo tovar, atď ... ), ktoré majú svoju hodnotu vyjadrenú v bodoch a to vždy v súlade s vopred určenými podmienkami ku každej, jednotlivej promoakcii tak, ako je vidieť po prihlásení na webovom obchode. Všetku korešpodenciu ohľadne akýchkoľvek otázok súvisiacich s Penta „Bonus klubom“ je potrebné uvádzať pomocou mailu, zaslaného na adresu: bonusklub@penta.cz


2. Ako získavať body v rámci Penta „Bonus klubu“


     Body sa získavajú pri nákupe podporovaných produktov zaradených v dobe nákupu, do aktívnych promo akcií. Každá promo akcia sa riadi nasledujúcimi podmienkami, na základe ktorých sú body pripisované alebo pri nesplnení podmienok i následne krátené.
     Pripisovanie bodov sa realizuje pri prihlásení do webového obchodu pri tvorbe objednávky. Tzn., konkrétny človek zaregistrovaný ako „Kontakt“ pre daného odberateľa, má svoj jedinečný prístup a podľa neho získava body z konkrétnych promo akcií. Pri tvorbe objednávky mimo webový obchod sú body pripísané na celok odberateľa alebo je nutné požiadať obchodníka Penty o doplnenie údajov o objednávajúcom „Kontakte“ do objednávky. Tým získava body človek zaregistrovaný ako „ Kontakt“ u daného odberateľa.


Body sú pripisované za splnenie nasladujúcich podmienok:
  • 1) Nákup produktov v promo akcii a plnenie podmienok promo akcie.
  • 2) Odberateľ nie je zamestnancom spoločnosti Penta.


Body môžu byť krátené iba za nižšie uvedených podmienok:
  • 1) Objednané inak ako cez webový obchod – zníženie o 30% získaných bodov za konkrétnu objednávku.
  • 2) Zníženie predajnej ceny ( akcia je platná iba pre predaj za vyhlásenú dealerskú kategóriu, takže pri poskytovaní lepšej ceny dochádza ku zníženiu bodov ) – zníženie o 20% zostávajúcich bodov z konkrétneho tovaru.
  • 3) Za oneskorenú platbu ( pri oneskorení platby k poskytnutej splatnosti 7 a viac dní ) – zníženie o 50% zostávajúcich bodov z príslušnej faktúry.
  • 4) Dorovnanie bodov za dobropis ( pre prípad, že predaný tovar je dobropisovaný ) – zníženie o 100% získaných bodov z dobropisovaného tovaru.
  • 5) Body boli získané omylom alebo chybou systému používaného v Pente – zníženie o 100%.
  • 6) Body boli získané v rozpore s dobrými mravmi – zníženie o 100% získaných bodov.


     Každý odberateľ môže pod svojim prihlásením sledovať pripísané ( ale aj odpísané ) body z jednotlivých promo akcií na našom webovom obchode www.pentask.sk v sekcii „Produkty“ a ďalej „ Promo akcie“. Tu je vidieť jednotlivé promo akcie a celkový počet bodov získaných, čerpaných a zostatok. Zároveň pre podrobnejšie informácie môže nad konkrétnou promo akciou vybrať v jednej z kolóniek pomenovanej „Nástroje“ volbu „Položky“. Potom sa zobrazia konkrétne faktúry, tovar a rozpis pripísaných alebo ponížených bodov a to vždy v súlade s popisom konkrétnych promo akcií.


3. Ako čerpať bonusy výmenou za body


     Body je možné čerpať najskôr po ukončení vyhlásenej promo akcie a po zaplatení všetkých faktúr, ktoré boli do akcie zahrnuté. Až vtedy je možné začať s čerpaním bodov za bonusy.
     Čerpanie bodov je možné realizovať pod prihlásením odberateľa a to na webovom obchode www.pentask.sk v sekcii „ Produkty“ a ďalej „ Promo akcia“. Tu vidíte jednotlivé promo akcie a celkový svoj počet bodov získaných, čerpaných a zostatok. Podrobnejšie informácie môžete vybrať nad konkrétnou promo akciou v jednej z koloniek pomenovanej „Nástroje“ volba „Darčeky“. Potom sa zobrazia jednotlivé darčeky ponúkané ku konkrétnej promo akcii a to vrátene ich bodovej hodnoty. Tu sa realizuje vlastný výber bonusov. Hodnota bodov za vybraný bonus je následne odpočítaná z bodov na čerpanie.
     Získané body z jednotlivých promo akcií je možné pri nepoužití na bonusy aj prevádzať. Je potrebné, aby odberateľ požiadal zaslaním mailu na adresu bonusklub@penta.cz o prevedení bodov z požadovanej promo akcie a to najneskôr do 60-tich dní od ukončenia platnosti konkrétnej promo akcie. V prípade, že odberateľ nevyčerpá body výmenou za bonusy z konkrétnej promo akcie a nepožiada do 60-tich dní od ukončenia promo akcie o ich prevedenie, potom tieto body prepadajú a odberateľ na nich stráca akýkoľvek nárok.


4. Spôsob a podmienky zasielania čerpaných bodov


     Bonusy budú doručené osobe zaregistrovanej v „Kontakte“ do 60 dní od ukončenia konkrétnej promo akcie uvedenej v kolónke „Dátum do“ a to vždy naraz-kompletne. Bonus bude zaslaný iba v prípade, že odberateľ nebude mať žiadne záväzky po splatnosti. V prípade, že bonus nebude mocť byť zaslaný v dobe do 60 dní od ukončenia konkrétnej promo akcie uvedený v kolónke „Dátum do“ z dôvodu existencie faktúr po splatnosti, potom bonus nenávratne prepadá a odberateľ na neho stráca definitívne nárok.
     Bonus bude pri splnení podmienok doručený na náklady PENTA SK s.r.o. prepravnou službou a to na adresu uvedenú pri kontakte konkrétnej osoby registrovanej u odberateľa. Zodpovednosť za správnu adresu pre dodanie bonusu nesie odberateľ alebo konkrétna osoba uvedená v kontakte odberateľa, na ktorú boli body evidované. Táto adresa sa zadáva pri prihlásení do webového obchodu www.pentask.sk v sekcii „Vaša firma“ a ďalej v „Kontakty“. Tu si vyberiete svoje meno a rozklepnutím sa dostanete do oblasti kde môžete modifikovať adresu svojho „Kontaktu“ ( pozor nemusí to byť adresa firmy a preto je tu možné zadať vhodnú adresu na doručenie bonusu ). V prípade, že táto adresa nie je vyplnená, potom nepríde k odoslaniu bonusu.
     V prípade neprevzatia vybraného bonusu nevzniká nárok na jeho ďalšie bezplatné zaslanie či náhradu za jeho „utratené“ body. Je však možné zaslať bonus opätovne ( nutné vyžiadať zaslaním žiadosti na mail bonusklub@penta.cz ), ale v tomto prípade už prepravné náklady uhrádza príjemca dobierky – tzn. 250SKK.-, ktorá v sebe obsahuje aj náklady na vyhľadanie vráteného bonusu, znova balenie a opätovné zaslanie dobierkou. Získané bonusy podliehajú zdaneniu podľa platných právnych a daňových predpisov. Spoločnosť PENTA SK si vyhradzuje právo náhrady bonusu ( vyčerpanie skladovej zásoby, nedodanie dodávateľom či zásah vyššej moci, atď... ) a to za tovar zrovnateľnej kvality a ceny. PENTA SK má taktiež právo dočasne alebo na trvalo stiahnuť niektorý z ponúkaných bonusov z ponuky jednotlivých promo akcií.


5. Spôsob reklamácie závad bonusov


     Je možné reklamovať vadný alebo inak nefunkčný bonus a to iba po dobu 3 dní od prevzatia a v súlade s platným reklamačným poriadkom spoločnosti PENTA SK s.r.o.. Pri tovare, ktorý je poskytnutý ako bonus si však spoločnosť PENTA SK vyhradzuje právo na vrátenie peňazí, pretože neprišlo k predaju tovaru. Preto sa tieto prípady riešia výmenou tovaru alebo jeho opravou. Na vrátenie bonusu a spätné pripísanie bodov z dôvodu, že sa odberateľovi nehodí alebo nesplňuje jeho predstavy nie je nárok.


6. Ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.


     Odberateľ dáva svojou účasťou v promo akcii súhlas spoločnosti PENTA SK s.r.o. pre spracovanie poskytnutých údajov na marketingové účely k podpore promo akcií a iných akcií. Tieto akcie budú slúžiť pre skvalitnenie informovanosti odberateľa.


7. Všeobecné ustanovenia


     Získané body sú neprevediteľné na iné osoby a slúžia iba ako prostriedok k získaniu bonusov vrámci podmienok daných jednotlivými promo akciami. Spoločnosť PENTA SK s.r.o. si ako jediná vyhradzuje právo meniť pravidlá Penta „Bonus klubu“, avšak bude vždy svojich odberateľov o tejto skutočnosti informovať na svojom webovom obchode.