Hžada produkt
Podrobné vyhžadávanie...

Kategórie Výrobcovia
TOPlist
Dokument bez názvu

Reklamačný poriadok

Ako postupova v prípade reklamácie.
Najrýchlejší spôsob vybavenia reklamácie je reklamácia tovaru priamo v  autorizovanom servise. Ich zoznam nájdete na našich stránkach, v návode, ktorý je priložený pri tovare, prípadne na záručnom liste, ak je k tovaru vydaný, alebo na webovej stránke.
Chcete tovar vráti v lehote 14 dní?
V prípade, že pre tovar neexistuje autorizovaný servis alebo chcete reklamáciu uplatni priamo u nás, môžete tak urobi dvomi spôsobmi:

  • Reklamáciu môžete osobne odovzda na našej centrále alebo pobočkách
  • V prípade, že sa rozhodnete uplatni svoju reklamáciu prostredníctvom prepravnej spoločnosti, prosíme zašlite tovar na nižšie uvedenú adresu. Prispejete tak k rýchlejšiemu vybaveniu svojej požiadavky.

PENTA SK s.r.o – reklamácie, servis
Turbínová 1, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 221 201 179
E-mail: servis@pentask.sk
Otváracie hodiny: Po - Št 8.30 - 17.00, Pá 8.30 - 16.00
GPS: 48°10'29.2"N 17°09'18.7"E
Spoločne s tovarom zašlite, prosím, nákupný doklad s uvedením sériového čísla výrobku (faktúra a dodací list) a podrobný popis závady. Predídete tak prípadným nedorozumeniam ohžadom oprávnenosti reklamácie a prispejete k rýchlejšiemu vybaveniu vašej reklamácie. Tovar zasielajte najlepšie v originálnom obale, riadne zabezpečenom proti nárazu alebo pádu. Firma Penta SK s.r.o. neručí za poškodenie tovaru prepravou.
 V prípade, že chcete reklamova tovar, ktorý sa ažko prepravuje (biely tovar, záhradný nábytok apod.), prosíme najskôr o špecifikáciu reklamácie na servis@pentask.sk. Navrhneme vám postup, ktorý bude pre vás najlepší, prípadne vám pomôžeme so zaistením prepravy.

Reklamácia poškodeného tovaru

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar.
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, prosím nepreberajte.
Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informova, buď prepravcu alebo našu spoločnos, v závislosti od druhu vami vybranej prepravy.

  • DHL – oznámte najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa na tel.18 811
  • Slovak parcel service – oznamte najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa na tel. 16 877.

Tovar bol dodaný nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

Prosíme, napíšte podrobnosti na servis@pentask.sk, kde vám poradíme ako ďalej postupova.

Ako postupova

Kontaktujte autorizovaný servis a popíšte problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informácie, dá vám vedie, či sa naozaj jedná o vadu a či je možné ju odstráni svojpomocne alebo je nutné zaháji reklamačný režim.
V prípade vežkých spotrebičov ponukajú niektoré sevisy výjazd svojho technika priamo k vám (v prípade oprávnenej reklamácie neplatíte žiadne poplatky ani dopravné), pri malých spotrebičoch je nutné doruči tovar do servisu osobne, kuriérom alebo poštou.
S vybavením oprávnenej reklamácie nie sú spojené žiadne poplatky.
Pokiaž posielate tovar do servisu vždy prosím priložte:

  • Kópiu dokladu o kúpe či iný doklad preukazujúci kúpu tovaru
  • popis závady a vaše kontaktné údaje.

Na tovar, ktoré sú poskytované zdarma alebo za 1,- eur, nie je možné uplatňova žiadne práva spotrebiteža.
Záručná doba
Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na dodacom liste. Doba trvania záruky začína dňom vystavenia dodacieho listu a predlžuje sa prípadne o dobu kedy bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru sa záručná doba nepredlžuje. V tomto prípade dostáva zákazník reklamačný list, kde je uvedené nové výrobné číslo. Ďalšie prípadné reklamácie sa uplatňujú na základe tohoto reklamačného listu.


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

a. poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné rieši s prepravnou službou),
b. porušením ochranných pečatí a garančných štítkov, pokial na výrobku sú,
c. poškodením alebo odstránením vlastného označenia firmy PENTA SK s.r.o.(ochranná značka Maxdata) pokial sa na výrobku nachádzalo (komponenty osobných počítačov Maxdata, počítačových zostáv, atd.),
d. neodbornou inštaláciou, používaním alebo obsluhou,
e. pokial boli škody spôsobené počítačoými vírusmi,
f. pokial sa závada objavuje iba pri software, ktorého legálnos nevie zakaznik doloži.Vrátenie tovaru
V prípade, že chce zákaznik z akéhokolvek dôvodu(chybná dodávka, storno od zákazníka) vráti tovar do Penta SK s.r.o. , môže tak urobi iba po predchádzajúcom sa dohodnutí s produktovýnňm managerom, alebo predajcom obchodného oddelenia. K vráteniu tovaru je bezpodmienečne nutné priloži sprievodný list, v ktorom je vysvetlený dôvod a meno produkt managera alebo predajcu obchodného oddelenia, s ktorým bolo vrátenie dohodnuté. Tovar je možné vráti iba v pôvodnom balení s neporušeným obalom od výrobcu )neporušená fólia, obal diskiet, CD , u počítačov neporušená peča a pod.). V prípade, že je obal akýmkožvek spôsobom porušený ( potrhaný, popísaný, prelepený apod.), má PENTA SK s.r.o. právo vyúčtova zmluvnú pokutu až do výšky 50% z hodnoty tovaru, prípadne tovar vôbec neprija spä, pokiaž poškodenie znemožňuje firme PENTA SK s.r.o. preda tovar vo svojej zákazníckej sieti. PENTA SK s.r.o. si vyhradzuje právo akceptova vrátenie tovaru výhradne na základe svojho uváženia, založeného na základe zistenia vrátenia tovaru výrobcovi, alebo pokutu do výšky 10% z ceny vrátených produktov plus prípadné ďalšie náklady PENTA SK s.r.o. pokial výrobca vyúčtuje za vrátenie tovaru vyššiu čiastku. Minimálny poplatok pri vrátení tovaru je stanovený na 10,00 EUR.- bez DPH


Ostatné podmienky
Ku každému tovaru, zakúpeného u firmy PENTA SK s.r.o. je prikladaná faktúra a dodací list. Prevzatie tovaru a súhlas zo záručnými podmienkami stvrzuje zákazník podpisom dodacieho listu.


Pokiaž odberatež zistí akýkožvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom, alebo neobdrží so zásielkou dodací list, je povinný okamžite poda písomnú správu adresovanú na danú pobočku dodávateža a meno obchodníka, ktorý tovar dodával. Táto správa bude dôkladne preverená a v prípade, že nároky v nej budú oprávnené, bude tento omyl ihneď napravený. Ak má predajca u zákazníka neuhradené pohžadávky (faktúry) za dodávky tovaru uskutočnené v minulej dobe, ktoré sú už po splatnosti, je oprávnený při akomkožvek tovare (výrobku) na reklamáciu od zákazníka tento tovar po vybavenie reklamácie zadrža až do zániku takto zaistených pohladávok splnených zo strany zákazníka, a to i za situácie, že sa jedná o tovar, ktorý bol zákazníkom predávajúcemu uhradený a nauhradené pohladávky (faktúry) predávajúceho a ich zodpovedajúce záväzky zákazníka sa vzahujú k inému ako reklamovaného tovaru. Pokiaž si zázakník nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 14 pracovných dní od odoslania upozornenia o vybavenej reklamácii na adresuuvedenú na reklamačnom liste, bude zákazníkovi účtované skladné vo výške 2,50 EUR.-/deň. Pokiaž hodnota účtovaného skladného nevyzdvihnutú reklamáciu prevýši reklamovaný tovar, stáva sa tento tovar majetkom predávajúceho.


Špecifické podmienky
Software sa považuje za vadný, ak nebude fungova po začiatočnej inicializácii kôli chybe alebo nekompletnému materiálu. Rozbalením ochranného obalu produktu sa stávate majitežom a neni možné už tento produkt vráti, a už len reklamova. Pri prevzatí tovaru si preto dôkladne skontrolujte, či ide skutočne o produkt, ktorý ste si objednali.

Lehota na vybavenie reklamácie

V prípade, že ste spotrebitež, reklamácia bude vybavená maximálne v 30-dňovej lehote. V prípade, že s nami obchodujete na základe obchodného zákonníka, neexistuje tu zákonné určenie lehoty, avšak aj v tomto prípade sa snažíme vybavi reklamáciu v čo najkratšej dobe.
Peniaze vám pošleme na účet alebo vám čiastku vyplatíme na predajni. Vrátenie peňazí poštovou poukážkou buhužiaž nie je možné.
Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a spä zo servisu vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:

  • s naším reklamačným oddelením bude dopredu dohodnuté, že tovar dopravíte do najbližšieho autorizovaného servisu na vlastné náklady,
  • reklamácia bude oprávnená (nebude sa jedna napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením apod.),
  • na servis@pentask.sk pošlete žiados o preplatenie potrebných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru,
  • doložíte výšku nákladov (sken účtenky za poštovné, poštovné, prepravný list apod.).

Preplati je možné len náklady v primeranej výške vzhžadom k povahe tovaru (napr. Náklady na poštovné, ale nie za taxislužbu).

Neopravitežná závada

Pokiaž vám v servise dali vedie, že je tovar neopravitežný (máte potvrdenie) a že máte dorieši s predajcom vrátenie peňazí, či výmenu za nový kus, zašlite opravný (montážny list) a záručný list poštou alebo na e-mail servis@pentask.sk.
Na základe zaslaných dokumentov bude posúdená oprávnenos vašej reklamácie, následne vás budeme kontaktova.
V případě, že oprava nebo výměna zboží není možná, je PENTA SK s.r.o. povinna vystavit dealerovi dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivaletního produktu, či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu.Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu PENTA SK s.r.o.

Prosím zoznámte sa